Facebooková soutěž - pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Facebook soutěž o jednodenní adventní zájezd pro 2 osoby“, dále jen „Pravidla“

1. Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je Quicktour s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18056, se sídlem Biskupská 459/12, České Budějovice, PSČ 370 01, IČO 281 15 244, dále jen „Organizátor soutěže”.

 

2. Jak soutěžit

2.1 Soutěž probíhá od 17. 09. – 30. 09. 2019, do 18:00 hod.

2.2 Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.4 Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

 

3. Pravidla hry

3.1 Úkolem soutěžícího je do komentáře pod příspěvek zveřejňující soutěž vložit komentář s odpovědí na soutěžní otázku „Kolik klientů celkem v období od 1. 12. - 23. 12. 2018 vycestovalo na tematické adventní zájezdy s cestovní kanceláří Quicktour“?

3.2 Výhercem se stane ten, kdo v komentáři nejpřesněji tipne počet klientů, kteří loni vycestovali s CK Quicktour na tematické adventní zájezdy v období 1. 12. - 23. 12. 2018.

3.3 Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

3.4 Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného komentáře.

3.5 Soutěžící musí dát „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku a facebookové stránce CK Quicktour https://www.facebook.com/CKQUICKTOUR/  

 

4. Výhra
4.1 V rámci soutěže je možné získat následující cenu:
• Zájezd pro 2 osoby – Advent v Pasově a plovoucí Adventní trh ve Vilshofenu, viz https://www.quicktour.cz/nemecko/bavorsko/pasov/advent-v-pasove-a-plovouci-adventni-trh-ve-vilshofenu?idTerminu=44937, výherci nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

4.2 Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu https://www.facebook.com/CKQUICKTOUR/  a to nejpozději tři dny po skončení soutěže, současně budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy.

4.3 S výhercem následně uzavřeme Cestovní smlouvu o zájezdu, na jejímž základě bude moci odcestovat na výše uvedený zájezd.

 

5. Práva a povinnosti Organizátora 

5.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora https://www.facebook.com/CKQUICKTOUR/ a též zasláním soukromé zprávy.

5.2 Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zaslanou zprávu prostřednictvím facebookové služby messenger. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 24 hodin od konce soutěže, propadá výhra druhému nejlépe tipujícímu soutěžícímu, kterého budeme kontaktovat výše popsaným. V případě, že by ani tento nereagoval do 24 hodin na zaslanou privátní zprávu, propadá výhra organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

5.3 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

  • a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
  • b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
  • c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
  • d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
  • e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

5.4 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.

5.5 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

6.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. 

6.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

6.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel. 
7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.quicktour.cz/facebookova-soutez-pravidla

 

V Praze, dne 14. 09. 2019
 

Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz